Общество с Ограниченной Ответственностью «Полтавский Тепловозоремонтный завод»  

Особлива інформація

 

01.02.2019р.

Договори аренди приміщень, обладнання, нтд

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.09.2018р.

Про те що ТОВ «Полтавський тепловозоремонтний завод», протягом останніх трьох років не було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.09.2018р.

Інформація про захист навколишнього середовища

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.02.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

13962568

3. Місцезнаходження емітента

36005, м. Полтава, вул. Гайового, 30

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

050 404 78 18, -

5. Електронна поштова адреса емітента

vinazarenko@trz.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.trz.com.ua

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Повноваження Голови Правлiння Петька Антона Володимировича припинено 02.02.2017 (дата вчинення дiї 02.02.2017).
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 26.02.2016.
Рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання № б/н вiд 02.02.2017).

Голова правлiння Савченко Вiталiй Анатолiйович призначено з 03.02.2017 (дата вчинення дiї 02.02.2017).
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу, безстроково до переобрання.
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, працiвник прокуратури.
Рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання № б/н вiд 02.02.2017).

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Голова Правлiння ____________ Петько Антон Володимирович

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

29.02.2016р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Тепловозоремонтний завод"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

13962568

3. Місцезнаходження емітента

36005, м. Полтава, вул. Гайового, 30

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

050-404-78-18,

5. Електронна поштова адреса емітента

vinazarenko@trz.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.trz.com.ua

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Повноваження виконуючого обов'язки Голови Правлiння Петька Антона Володимировича припинено 25.02.2016 у зв'язку з призначенням (обранням) його на посаду Голови Правлiння (дата вчинення дiї 25.02.2016).
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 20.11.2014.
Рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання № б/н вiд 25.02.2016). 
У зв'язку з тим що посада була тимчасовою, замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Голова Правлiння Петько Антон Володимирович призначено з 26.02.2016 (дата вчинення дiї 25.02.2016).
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу до переобрання.
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - в.о. Голови Правлiння, директор.
Рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання № б/н вiд 25.02.2016).

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

в.о. Голови Правлiння ____________ Петько Антон Володимирович

____________________________________________________________________________________

30.04.2015р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Завантажити.

 


20.04.2015р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
17.04.2015р. у зв'язку iз обранням нового складу Наглядової ради припинено повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Шулiки Олени Iсаакiвни. Дата вчинення дiї 17.04.2015р.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 17.04.2014р.
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 17.04.2015р.).

 17.04.2015р. у зв'язку iз обранням нового складу Наглядової ради припинено повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Овсяника Олега Миколайовича. Дата вчинення дiї 17.04.2015р.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 17.04.2014р.
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 17.04.2015р.).

 Голова Наглядової ради Шулiка Олена Iсаакiвна обрана 17.04.2015 р. Дата вчинення дiї 17.04.2015р.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - комерцiйний директор, директор.
Рiшення про обрання до складу Наглядової ради прийнято Загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 17.04.2015р.). Рiшення про обрання особи на посаду Голови Наглядової ради прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання б/н вiд 17.04.2015р.).

 Член Наглядової ради Овсяник Олег Миколайович обрано 17.04.2015 р. Дата вчинення дiї 17.04.2015р.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - помiчник директора.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 17.04.2015р.).

 Член Наглядової ради Пасько Ольга Володимирiвна обрано 17.04.2015 р. Дата вчинення дiї 17.04.2015р.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - адмiнiстратор.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 17.04.2015р.).

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

В.О. Голови Правлiння
Петько Антон Володимирович


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


16.03.2015р.

Публічне акціонерне товариство “Тепловозоремонтний завод”

(код за ЄДРПОУ 13962568, місцезнаходження 36005, м. Полтава, вул. Гайового, 30)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться 17 квітня 2015 об 11.00 за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Гайового, 30, (3-й поверх, конференц-зала к. 302). Реєстрація учасників відбудеться з 10.00 до 10.45 за місцем та у день проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 13 квітня  2015 року.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

 1. Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
 3. Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за  2014 рік.
 4. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за  2014 рік.
 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за  2014 рік.
 6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за  2014 рік.
 7. Затвердження річних результатів діяльності, звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків. 
 8. Переобрання Наглядової Ради Товариства.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

2014 рік

попередній 2013 рік

Усього активів  

457370

526258

Основні засоби  

337295

404490

Довгострокові фінансові інвестиції  

 

 

Запаси 

19746

29378

Сумарна дебіторська заборгованість  

24490

14699

Грошові кошти та їх еквіваленти 

372

378

Нерозподілений прибуток 

201757

283896

Власний капітал 

206132

288271

Статутний капітал 

3500

3500

Довгострокові зобов'язання 

 

-

Поточні зобов'язання 

251232

237902

Чистий прибуток / збиток 

-18652

-21949

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

700000

700000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

96

91

 

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Гайового, 30 (2-й поверх кім. 230) з 1000 – 1645. Відповідальна особа – Петько Антон Володимирович В.о. Голови Правління тел. (0532) 516-702, +38 (050) 305 89 03. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

В.о. Голови Правління ПАТ «ТРЗ»            А.В. Петько


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.11.2014р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Посадова особа Голова Правління Бакаєнко Володимир Іванович звільнена
(достроково припинено повноваження) 19.11.2014р. згідно з кадровою політикою Товариства.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посаді з 20.01.2014р.
Рішення прийнято Наглядовою радою (протокол засідання б/н від 19.11.2014р.).
Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено.

Посадова особа член Правління Петько Антон Володимирович звільнена
(достроково припинено повноваження) 19.11.2014р.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посаді з 20.01.2014р.
Рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол засідання б/н вiд 19.11.2014р.).

Посадова особа в.о. Голови Правління Петько Антон Володимирович призначена
(обрана) з 20.11.2014р.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особу призначено безстроково.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років - Директор, В.о. Голови Правлiння, Голова Правління, член Правління.
Рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол засідання б/н вiд 19.11.2014р.).

Посадова особа член Правління Бакаєнко Володимир Іванович призначена
(обрана) з 20.11.2014р.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особу призначено безстроково.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років - заступник директора з виробництва, заступник начальника виробництва, Голова Правління.
Рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол засідання б/н вiд 19.11.2014р.).

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

В.О. Голови Правлiння
Петько Антон Володимирович---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.10.2014р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Посадова особа Член Наглядової ради Волокiтiн Сергiй Юрiйович звільнена
(припинено повноваження) з 14.10.2014р. за власним бажанням.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посаді з 17.04.2014р.
Рiшення прийнято на засіданні Наглядової ради (протокол б/н вiд 13.10.2014р.).
Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено до найближчих загальних зборів акціонерів.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правлiння
Бакаєнко Володимир Iванович---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.04.2014 г.

З річною інформацією емітента цінних паперів за 2013 рік ви можете ознайомитись натиснувши тут.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


21.04.2013 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
17 квітня 2014 року об 11:00 відбулися Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Тепловозоремонтний завод». Зборами прийняті рішення з таких питань:
1. Затверджено звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за 2013 рік;
2. Затверджено звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік;
3. Затверджено звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік;
4. Затверджено річну фінансову звітність Товариства  за 2013 рік;
5. Затверджено річні результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. У зв’язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Покриття збитків здійснити за рахунок можливих прибутків майбутніх періодів.
6. Прийнято рішення змінити місцезнаходження Товариства, а саме поштовий індекс 36030 (відділення поштового зв’язку № 30 за адресою м. Полтава, вул. Сакко, 10, яке обслуговувало вул. Гайового, буд. 30,), у зв’язку з ліквідацією відділення поштового зв’язку № 30, (повідомлення Полтавської дирекції УДППЗ «Укрпошта» № 02-33-267 від 27.06.2013р.) на поштовий індекс 36005 (відділення поштового зв’язку № 5). Внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Петьку Антону Володимировичу підписати Статут у новій редакції від імені зборів.
7. Переобрали Наглядову раду Товариства:
Посадова особа Голова Наглядової ради Толмачов Микола Григорович звiльнена (припиненi повноваженя) 17.04.2014р.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному фондi емiтента - 0,0011%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посадi три роки
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 17.04.2014р.)

 Посадова особа Член Наглядової ради Павлюченко Сергiй Миколайович звiльнена (припиненi повноваженя) 17.04.2014р.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному фондi емiтента - 0,0039%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посадi три роки.
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 17.04.2014р.)

 Посадова особа Член Наглядової ради Долгова Ольга Володимирiвна звiльнена (припиненi повноваженя) 17.04.2014р.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному фондi емiтента - 0,0002%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посадi три роки.
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 17.04.2014р.).

 Посадова особа Голова Наглядової ради Шулiка Олена Iсакiвна обрана 17.04.2014р.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який обрано особу - три роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - комерцiйний директор, директор.
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 17.04.2014р.), Наглядовою радою (протокол Засiдання б/н вiд 17.04.2014р.).

 Посадова особа Член Наглядової ради Волокiтiн Сергiй Юрiйович обрана 17.04.2014р.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який обрано особу - три роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - директор, комерцiйний директор, Президент.
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 17.04.2014р.).

 Посадова особа Член Наглядової ради Овсяник Олег Миколайович обрана 17.04.2014р.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який обрано особу - три роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - помiчник директора.
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 17.04.2014р.).

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління
Бакаєнко Володимир Іванович


17.03.2014 р.

Публічне акціонерне товариство “Тепловозоремонтний завод”
(код за ЄДРПОУ 13962568, місцезнаходження 36030, м. Полтава, вул. Гайового, 30)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться 17 квітня 2014 об 11.00 за адресою: Україна,           м. Полтава, вул. Гайового, 30, (3-й поверх, конференц-зала к. 302). Реєстрація учасників відбудеться з 10.00 до 10.45 за місцем та у день проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 11 квітня 2014 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

 1. Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
 3. Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за  2013 рік.
 4. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік.
 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
 6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
 7. Затвердження річних результатів діяльності, звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
 8. Зміна юридичної адреси Товариства.
 9. Переобрання Наглядової Ради Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)


Найменування показника

період

звітний 2013

попередній 2012

Усього активів  

526258

601652

Основні засоби  

404490

453344

Довгострокові фінансові інвестиції  

 

 

Запаси 

29378

28155

Сумарна дебіторська заборгованість  

14699

44292

Грошові кошти та їх еквіваленти 

378

382

Нерозподілений прибуток 

283896

347171

Власний капітал 

288271

351546

Статутний капітал 

3500

3500

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

237902

249908

Чистий прибуток / збиток 

-21949

-14807

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

700000

700000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

91

432

 
До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Гайового, 30 (2-й поверх кім. 230)                        з 0800 – 1645. Відповідальна особа – Голова правління Бакаєнко В.І. тел. 516-702. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.
(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.         Голова Правління
Бакаєнко Володимир Iванович

 


22.01.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
2. Текст повідомлення


Посадова особа Голова Правлiння Новiков Юрiй Петрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звільнена (припиняє повноваження) з 21.01.2014р.
Володiє часткою в статутному фондi емiтента - 0,000143%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посадi з 19.11.2013р.
Рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол б/н вiд 20.01.2014р).

Посадова особа Член Правлiння Назаренко Володимир Iванович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звільнена (припиняє повноваження) 20.01.2014р.
Володiє часткою в статутному фондi емiтента - 0, 0,000143%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посадi з 23.08.2013р.
Рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол б/н вiд 20.01.2014р.).

Посадова особа Член Правлiння Петько Антон Володимирович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звільнена (припиняє повноваження) 20.01.2014р.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посадi з 18.11.2013р.
Рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол б/н вiд 20.01.2014р.).

Посадова особа Голова Правлiння Бакаєнко Володимир Iванович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена (обрана) 20.01.2014р., приступає до виконання обов’язків з 22.01.2014р.
Володiє часткою в статутному фондi емiтента - 0,000286%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу - безстроково.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - заступник директора з виробництва, заступник начальника виробництва.
Рiшення про призначення (обрання) на посаду Члена Правлiння та Голови Правлiння прийнято Наглядовою радою (протокол б/н вiд 20.01.2014р.).

Посадова особа Член Правлiння Новiков Юрiй Петрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена (обрана) 20.01.2014р.
Володiє часткою в статутному фондi емiтента - 0,000143%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу - безстроково.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - начальник фiнансового вiддiлу, начальник фiнансово-економiчної служби, Голова правлiння.
Рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол б/н вiд 20.01.2014р.).

Посадова особа Член Правлiння Петько Антон Володимирович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена (обрана) 20.01.2014р.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу - безстроково.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - Директор, В.о. Голови Правлiння, Голова Правлiння.
Рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол б/н вiд 20.01.2014р.).

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

         Голова Правління
Бакаєнко Володимир Iванович

 


19.11.2013 р.

Повідомлення про змiну складу посадових осiб емiтента


1. Загальні відомості


1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Тепловозоремонтний завод"
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публiчне акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 13962568
1.4. Місцезнаходження емітента 36005, м. Полтава, вул. Гайового, 30
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (0532) 516-702, 570- 331
1.6. Електронна поштова адреса емітента AMUshina@trz.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.trz.com.ua
1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента2. Текст повідомлення


Посадова особа Голова Правлiння Петько Антон Володимирович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнена від повноважень 18.11.2013р.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посадi з 23.08.2013р.
Рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол б/н вiд 18.11.2013р).

Посадова особа Голова Правлiння Новіков Юрій Петрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена з 19.11.2013р.
Володіє часткою в статутному фонді емітента - 0,000143%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу – безстроково.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – начальник фінансового відділу, начальник фінансово-економічної служби.
Рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол б/н вiд 18.11.2013р.).

Посадова особа Член Правлiння Новіков Юрій Петрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звільнена 19.11.2013р.
Володіє часткою в статутному фонді емітента - 0,000143%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посадi з 23.08.2013р.
Рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол б/н вiд 18.11.2013р).

Посадова особа Член Правлiння Петько Антон Володимирович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена 19.11.2013р.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу – безстроково.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – Директор, В.о. Голови Правління, Голова Правління.
Рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол б/н вiд 18.11.2013р.).3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

         Голова Правління
Новіков Юрій Петрович

 


23.08.2013 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Текст повідомлення


Посадова особа В. о. Голови Правлiння Петько Антон Володимирович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнена 23.08.2013. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi 9 місців 21 день Рiшення прийнято Наглядовою радою (Протокол б/н вiд 23.08.2013).

Посадова особа Член Правлiння Даценко Анатолiй Миколайович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнена 23.08.2013. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi 1 рік 2 місяці 2 дні. Рiшення прийнято Наглядовою радою (Протокол б/н вiд 23.08.2013). На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Посадова особа Член Правлiння Назаренко Володимир Iванович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнена 23.08.2013. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.000143% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi 1 рік 2 місяці 2 дні. Рiшення прийнято Наглядовою радою (Протокол б/н вiд 23.08.2013).

Посадова особа Член Правлiння Сапожнiков Вiктор Михайлович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнена 23.08.2013. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi 1 рік 2 місяці 2 дні. Рiшення прийнято Наглядовою радою (Протокол б/н вiд 23.08.2013). На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Посадова особа Член Правлiння Новiков Юрiй Петрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнена 23.08.2013. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.000143%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi 1 рік 2 місяці 2 дні. Рiшення прийнято Наглядовою радою (Протокол б/н вiд 23.08.2013).

Посадова особа Голова Правлiння Петько Антон Володимирович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена 23.08.2013. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - безстроково Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - Директор ПП Правовий консультаційний центр «Юрекс», на посаді перебував 6 років 7 місяців 14 днів; В.о. Голови Правління ВАТ «Тепловозоремонтний завод» на посаді перебував 9 місяців 21 день. Рiшення прийнято Наглядовою радою (Протокол б/н вiд 23.08.2013).

Посадова особа Член Правлiння Назаренко Володимир Іванович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена 23.08.2013. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.000143% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу – безстроково Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – Заступник Головного бухгалтера ВАТ «Тепловозоремонтний завод» на посаді перебував 9 років 1 місяць; В.о. Головного бухгалтера на посаді перебував 1 рік 3 місяці Рiшення прийнято Наглядовою радою (Протокол б/н вiд 23.08.2013).

Посадова особа Член Правлiння Новіков Юрій Петрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена 23.08.2013. Володіє часткою в статутному фонді емітента - 0,000143%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - безстроково Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – Начальник фінансового відділу ВАТ «Тепловозоремонтний завод» на посаді перебував 21 рік 3 місяці 20 днів; Начальник служби фінансово-економічної ВАТ «Тепловозоремонтний завод» на посаді перебував 1 рік 2 місяці 2 дні. Рiшення прийнято Наглядовою радою (Протокол б/н вiд 23.08.2013).

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

         Голова Правління
Петько Антон Володимирович

 


26.04.2013 р.

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента - Вiдкрите акцiонерне товариство "Тепловозоремонтний завод"
1.2. Організаційно-правова форма - Відкрите акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента - Україна Полтавська обл. Ленiнський р-н 36005 м. Полтава Гайового, 30
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 13962568
1.5. Міжміський код та телефон - (0532) 516-702
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента - А00 № 081410
1.7. Дата державної реєстрації - 20.09.1994
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - www.trz.com.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(тис.грн.)


Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

601652

581419

Основні засоби (за залишковою вартістю)

446587

453727

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

3919

3783

Сумарна дебіторська заборгованість

44292

31089

Грошові кошти та їх еквіваленти

382

943

Власний капітал

351546

463728

Статутний капітал

3500

3500

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

347171

459353

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

249908

117493

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

21,153

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

21,153

0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

700000

0

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

 

 

у відсотках від статутного капіталу

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

 

 

Вартість чистих активів

351546

0

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Емітент у описовій формі розкриває інформацію про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників.
Органами управління емітента є ___.
Посадові особи емітента: Член Наглядової ради - Павлюченко Сергiй Миколайович; Член Наглядової ради - Долгова Ольга Володимирiвна; Голова Наглядової ради - Толмачов Микола Григорович; Голова Ревiзiйної комiсiї - Конєєва Свiтлана Андрiївна; В.о. Голови Правлiння - Петько Антон Володимирович; Член Правлiння - Даценко Анатолiй Миколайович; Член Правлiння - Назаренко Володимир Iванович; Член Правлiння - Новiков Юрiй Петрович; Член Правлiння - Сапожнiков Вiктор Михайлович.
Засновники емітента: АТ "Страхова компанiя "Залiзничнi шляхи" (22523595), 1012 фiзичних осiб.

4. Інформація про цінні папери емітента
Емітент у описовій формі розкриває інформацію про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість, їх розміщення і лістинг).
1. Акція привілейована бездокументарна іменна. Кількість - 1 066 шт. Лістинг -
2. Акція проста бездокументарна іменна. Кількість - 698 934 шт. Лістинг -
3. Облігації процентні. Бездокументарні іменні. Кількість - 20 000 шт. Лістинг -
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України
Емітент у описовій формі розкриває інформацію про всі випадки зміни реєстратора. Вказується найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, з яким розірвано договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, якому передано ведення системи реєстру. Вказується дата прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів та орган, що прийняв рішення, та причини прийняття цього рішення. Зазначається дата і номер розірваного та укладеного договору, дата і номер акта прийому-передачі, сторони акта прийому-передачі системи реєстру.
Відкритим акціонерним товариством «Тепловозоремонтний завод» змінено реєстратора у зв’язку з дематеріалізацією випуску акцій. Відповідно до Акту приймання-передачі реєстру власників іменних цінних паперів від 22 листопада 2012р.Підставою для складання цього акту є передача реєстру власників іменних цінних паперів Відкрите акціонерне товариство "Тепловозоремонтний завод" (код за ЄДРПОУ 13962568) та належної документації (згідно п. 3 “Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування”, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 30.06.2000 N 98) від реєстратора ТОВ “Співдружність” до зберігача Фондовий центр «Співдружність» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВИЙ ЦЕНТР "СПІВДРУЖНІСТЬ" код за ЄДРПОУ: 23467723 місцезнаходження: 61145, м.Харків, вул.Космічна, буд.26 п/р 26504342902800 в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 у зв’язку з розірванням Договору № 370 від 30.09.2004р. між ТОВ «Співдружність» код за ЄДРПОУ: 23908661 місцезнаходження 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 9/11 р/р 26005100900000 в ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ» МФО 351641  і  Відкрите акціонерне товариство "Тепловозоремонтний завод".
6. Інформація про загальні збори
(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)
Зазначається про проведення або непроведення загальних та позачергових зборів та у разі їх непроведення вказуються причини.
19.04.2013 проведено чергові загальні збори.
У разі, якщо загальні та позачергові збори скликались, але з будь-яких причин не відбулись, емітент має розкрити причини.
7. Інформація про дивіденди
Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це зазначається та таблиця не заповнюються.

 

За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

 

 

 

 

Дата виплати дивідендів

 

 

 

 

Опис

На загальних зборах, проведених 19.04.2013р. де були затвердженi результати дiяльностi товариства за 2011 та 2012 роки було прийняте рiшення дивiденди не виплачувати.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Розкривається інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента, та зазначається загальний висновок аудитора (аудиторської фірми).
Аудиторську перевірку підприємства здійснила Аудиторська фірма «Капіталъ» м. Полтава        вул. Жовтнева б. 54 Код 31391266 р/р260070008201  в ПФ Фінанси та кредит  МФО 331832                  м. Полтава Свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірма № 2798 від 26 грудня 2001 року.
Свідоцтво про відповідність системи контрою якості № 0322, рішення АПУ від 20.12.2012 року, www. capitalpfs.com.  (0532) 509-581, 611-612
На думку Аудиторської фірми «Капіталъ», попередня фінансова звітність ВАТ “ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД” станом на 31 грудня 2012 року складена відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в Примітці «Основа підготовки інформації», включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року, за винятком впливу обмежень, про які сказано в параграфі «Підстава для висловлення умовно позитивної думки».
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Емітент має вказати дату розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та, у разі наявності, адресу та дату опублікування річної інформації в мережі Інтернет.
Дата розкриття повного тексту річної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів - 26.04.2013.
Річна інформація опублікована на сторінці www.trz.com.ua 26.04.2013.
10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.


10.2. В.о. Голови Правлiння

 

Петько Антон Володимирович

 

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

 

М.П.

26.04.2013

 

 

(дата)
24.04.2013 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

19 квітня 2013 року о 12:00 відбулися Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Тепловозоремонтний завод». Зборами прийняті рішення з таких питань:
1. Затверджено звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за 2011,2012 роки;
2. Затверджено звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011,2012 роки;
3. Затверджено звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011,2012 роки;
4. Затверджено річну фінансову звітність Товариства за 2011, 2012 роки;
5. Затверджено річні результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011,2012 роки. У зв’язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Покриття збитків здійснити за рахунок можливих прибутків майбутніх періодів.
6. Прийнято рішення змінити тип та найменування Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Визначити тип Товариства, як публічне акціонерне товариство, змінити найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД».
7. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції, які передбачають в тому числі визначення типу акціонерного товариства та виконання всіх інших вимог Закону України «Про акціонерні товариства» щодо статуту Товариства. Затверджено Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції.
8. Переобрали Ревізійну комісію Товариства:
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Корнєєва Свiтлана Андрiївна (паспорт: серiя КО номер 662521 виданий Ленiнським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл. 28.07.2006) звiльнена 19.04.2013. Володiє 0.002% в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 27.05.2011. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол вiд 19.04.2013).
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Новiков Юрiй Петрович (паспорт: серiя КН номер 604911 виданий Ленiнським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл. 02.03.1998) звiльнена 19.04.2013. Володiє 0,000143% в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 27.05.2011. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол вiд 19.04.2013).
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Бойко Олег Анатолiйович (паспорт: серiя КН номер 334774 виданий Ленiнським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл. 12.02.1997) звiльнена 19.04.2013. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 27.05.2011. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол вiд 19.04.2013).
Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Корнєєва Свiтлана Андрiївна (паспорт: серiя КО номер 662521 виданий Ленiнським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл. 28.07.2006) призначена 19.04.2013. Володiє 0.002% в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на 3 (три) роки згiдно до статуту Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi, - начльник управління з зовнішньо економічних відносин ВАТ "Тепловозоремонтний завод", член Ревiзiйної комiсiї. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол вiд 19.04.2013).
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Бойко Олег Анатолiйович (паспорт: серiя КН номер 334774 виданий Ленiнським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл. 12.02.1997) призначена 19.04.2013. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на 3 (три) роки згiдно до статуту Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi, - начальник вiддiлу управлiння справами апарату Наглядової ради, член Ревiзiйної комiсiї. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол вiд 19.04.2013).
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Васильченко Костянтин Володимирович (паспорт: КН номер 544782  виданий  Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 25.12.1997) призначена 19.04.2013. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на 3 (три) роки згiдно до статуту Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi, - Головний юрисконсульт ВАТ «ТРЗ». Рiшення прийнято загальними зборами (протокол вiд 19.04.2013).
9. Затверджено Положення:
- про Загальні збори акціонерів Товариства,
- про Наглядову раду Товариства,
- про Правління Товариства,
- про Ревізійну комісію Товариства.

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

В.о. Голови Правління Петько Антон Володимирович
24.05.2013 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів - ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» від 19.04.2013р. (далі – Товариство) змінило своє найменування на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД».
Державну реєстрацію відповідних змін до Статуту Товариства проведено 24 травня 2013 року.

Таким чином, з 24 травня 2013 року

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ   ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»;
- англійською мовою - PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «DIESEL LOCOMOTIVE REPAIR PLANT»
російською мовою - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД».

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою - ПАТ «ТРЗ»;
англійською мовою - PJSC «DLRP»;
російською мовою - ПАО «ТРЗ».

Згідно з чинним законодавством та відповідно до Статуту ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» є правонаступником усіх прав та обов’язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД». 

Код ЕДРПОУ 13962568, юридична адреса залишається без змін.06.03.2013 р.
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства


Відкрите акціонерне товариство “Тепловозоремонтний завод” (код за ЄДРПОУ 13962568, місцезнаходження 36030, м. Полтава, вул. Гайового, 30) повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться 19 квітня 2013 о 12.00 за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Гайового, 30, (3-й поверх, конференц-зала к. 302). Реєстрація учасників відбудеться з 11.00 до 11.50 за місцем та у день проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 15 квітня 2013 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:
1. Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за 2011, 2012 роки
4. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011, 2012 роки.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011, 2012 роки.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011, 2012 роки.
7. Затвердження річних результатів діяльності, звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
8. Про зміну типу та найменування Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Переобрання Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
12. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
13. Затвердження Положення про Правління Товариства.
14. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний 2012 рік

звітний 2011 рік

попередній 2010 рік

Усього активів  

631548

194014

209091

Основні засоби  

444656

102736

109211

Довгострокові фінансові інвестиції  

1989

1989

2019

Запаси 

36541

31789

44108

Сумарна дебіторська заборгованість  

62674

50596

45334

Грошові кошти та їх еквіваленти 

382

943

780

Нерозподілений прибуток 

-53757

-50403

-17196

Власний капітал 

479005

77326

114994

Статутний капітал 

3500

3500

3500

Довгострокові зобов'язання 

-

-

147

Поточні зобов'язання 

152345

116490

93468

Чистий прибуток / збиток 

-14825

-37537

-35124

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

700000

700000

700000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

432

408

479До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Гайового, 30 (2-й поверх кім. 230) з 08 00 – 16 45 . Відповідальна особа – Петько Антон Володимирович В.о. Голови Правління тел. 516-702. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів. (!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

В.о. Голови правління ВАТ «ТРЗ»   Петько А.В.